บริษัท ตังค์ ตังค์ ผลไม้ จำกัด

กำลังการผลิตสูงสุด : 264.96 kWp.